• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ

  • ທ່ານ ເຈັດຊິ້ງ ອິນທະວົງ, ໂທ ແລະ ແອັບ 020 22222447
  • ທ່ານ ຈັນທະລາ ພິລົມລາສັກ, ໂທ ແລະ ແອັບ 020 22241381
  • ທ່ານ ຈັນທະນາ ມະນີທອງ

ທີ່ຢູ່:  ຖະໜົນ ມະໂຫສົດ

         ບ້ານ ສີສະເກດ

         ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຟ໋ກ: 856 021 213161

www.ries.la