• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ເຖິງ: ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ, ສຳນັກພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສູນ, ອະທິການມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ,  ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

233221

233222